HGI-000b

Nie miłujcie świata!

"Czy nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym” Jak. 4:4

Tekst ten przywodzi na myśl inny werset w pewny sposób podobny: "Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej” (1 Jana 2:15). Z wersetów tych nie powinniśmy jednak wyciągać wniosku, że nie możemy mieć światowych ludzi za naszych przyjaciół ani że oni nie mogą uważać nas za swoich przyjaciół; w przeciwnym bowiem razie oznaczałoby to, że jesteśmy ich wrogami a oni naszymi. A my nie mamy być nieprzyjaciółmi kogokolwiek a zatem mamy być przyjaciółmi wszystkich.

Czytając powyższą radę dwóch Pańskich Apostołów nie można jednak nie pomyśleć o innym wersecie tym razem pochodzącym z ust samego drogiego Pana, który na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczny, a jest nim: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3:16). Te dwa wersety jednakże nie są sobie przeciwstawne, ale odpowiednio zrozumiane, pozostają w pełnej harmonii. Jak zatem mamy rozumieć, że nie mamy utrzymywać przyjaźni ze światem a jednak mamy miłować świat? Kluczem jest słowo "świat”. Jeśli na przykład ktoś ma się zaangażować w politykę, to przekona się, że polityka jest tak poprzeplatana złymi rzeczami, że praktycznie niemożliwym jest, by zaangażował się w nią bez narażania swojego związku z Bogiem. W dawnych czasach nikt nie mógł utrzymywać kontaktów z kimkolwiek w świecie, jeśli nie był w większym lub mniejszym stopniu zaangażowany w politykę. Oznaczałoby to zatem pozostawanie w zgodzie z grzesznymi praktykami – może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Bardzo niewielu ludzi wie, na czym polega polityka. Polityk zapomina o swoim sumieniu; jest niemalże zmuszony do wzajemnych ustępstw z innymi. W przeciwnym razie dzielnica, okręg wyborczy lub stan, który reprezentuje traciłby proporcjonalnie reprezentację, ponieważ byłby on ignorowany; a wszystko, co byłby skłonny powiedzieć skutkowałoby jego usunięciem z polityki, co z kolei spowodowałoby pewne niekorzyści dla jego okręgu czy też dzielnicy. A zatem szersza myśl, związana z tym tekstem, to ta, że lud Boży uznaje ogólne rzeczy tego świata za będące w opozycji do służby Bogu, i że nie będzie sympatyzował z krętactwem i metodami Księcia tego świata. Każda sprawa, każdy interes ma swój światowy wymiar i gdybyśmy podporządkowali się tym strukturom i współpracowali z nimi, byłoby to grzechem z naszej strony. Pomimo tego, jak mówi Apostoł, nie możemy wyjść z tego świata i musimy w większym lub mniejszym stopniu mieć kontakt z ludźmi światowymi. Właściwym zatem kierunkiem, wskazanym w Pismach jest, aby lud Boży chodził ostrożnie, usiłując zachować lojalność względem Boga i wszystkich jego zasad; starając się odseparować od świata i być płonącym i świecącym światłem, tak, aby świat mógł zobaczyć ich dobre postępowanie i wychwalać ich Ojca w niebie.

MAMY CZYNIĆ DOBRZE WSZYSTKIM LUDZIOM W MIARĘ SPOSOBNOŚCI

Jeśli Bóg tak umiłował świat, nawet wtedy, gdy był on jeszcze grzeszny (Rzym. 5:8), że ofiarował najdroższy skarb swojego serca, by go odkupić i zbawić, to taka miłość i taka życzliwość wobec świata z naszej strony musi pozostawać w harmonii z jego wolą. W rzeczywistości, taka jest bezpośrednia nauka Słowa: "Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, miłujcie nieprzyjaciół waszych; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was; bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złych i na dobrych, i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych” Gal. 6:10, Mat. 5:44-48.

Miłowanie świata w taki sposób, jak Bóg to robi, nie jest uczuciem, przed którym Apostoł ostrzega Kościół. Jest to wielka i uszlachetniająca miłość, nie mająca w najmniejszym stopniu społeczności z tym, co nieczyste, litująca się nad upadłymi i tęskniąca do czasów, kiedy będą oni wyzwoleni od swojej degradacji.

Jest to miłość, która jest warta naszego naśladowania, dobrotliwie pomija ona też osobiste antagonizmy i animozje, wznosi się ponad samolubne względy i mściwe uczucia, rozmyśla jedynie o możliwościach, sposobach i środkach dążenia do pokoju, reformy i zbawienia.

Ale miłość i przyjaźń świata, do których odwołuje się Apostoł jest miłowaniem społeczności, co oznacza uczestniczenie w jego duchu – jego celach, ambicjach i nadziejach oraz jego metodach dążenia do nich. Jeśli ktokolwiek miłuje świat w tym znaczeniu, to z pewnością nie ma w nim miłości Ojca.

Jako dzieci Boże zostaliśmy powołani do stanowiska wielkiej łaski i przywilejów. Nasz Niebiański Ojciec objawił nam swoje plany i cele oraz raczył wziąć nas do swojej społeczności i aktywnej współpracy; a perspektywa przyszłości jest tak wielka, chwalebna i szeroka, że pozwala nam to widzieć rzeczy obecnego życia w zupełnie innym świetle, niż widzi je świat. Nie mamy zatem miłować obecnego porządku rzeczy ani rzeczy, które są jego częścią i udziałem, które się z nim identyfikują; ale mamy raczej miłować Królestwo Boże i jego sprawiedliwość, za którymi się modlimy: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja”. Mamy miłować świat tylko w znaczeniu posiadania współczucia względem niego, tak jak ma je nasz Niebiański Ojciec, lecz nie sympatyzować z jego strukturami. Zgodnie z Boskimi zaleceniami sami musimy dokonać wyboru pomiędzy przyjaźnią i społecznością z Panem a przyjaźnią i społecznością ze światem. Rzeczy, które miłuje Pan są obrzydliwe dla świata; a rzeczy, które miłuje świat – złe uczynki i złe myśli – są obrzydliwością dla Pana, a ci, którzy miłują i praktykują takie rzeczy, muszą utracić społeczność Pana i jego ducha, muszą popaść w zewnętrzne ciemności tego świata.

Bible Students Monthly, HGI-???
(brak źródła)

Do góry