SM-232

SIŁY ZEBRANIE DLA ARMAGEDONU.

Pastor Ch. T. Russell

Kazanie z księgi SERMONS str. 232, z dnia 27 września 1915 r

“Albowiem przyszedł dzień on gniewu i któż się ostać może" – Obj.6:17.

Księgę Objawienia Bóg dał w tym celu, aby ukryć w niej wielkie i ważne Prawdy. Nie, dlatego, aby nie miały być zrozumiałe, lecz zamiarem Bożym było ukryć przed światem pewne zarysy swojego planu. Objawienie jako księga symboliczna, nie może być zrozumiana przez ogół, lecz Pismo Święte zapewnia, że gdy nadejdzie czas właściwy ,,mądrzy" z ludu Bożego - “Mądre Panny" – zrozumieją – Dan. 12:10; Mat. 25:1-13.

Prorok Daniel, który mówi nam, że “Czas Końca", jest okresem, w którym ci mądrzy według Boga zrozumieją Jego wielki plan, podaje dwa znamienne znaki, dzięki którym ten czas będzie szczególnie zaznaczony: po pierwsze ,,Wielu ich przybieży"; po drugie “umiejętność się rozmnoży" (Dan. 12:4).Dziś widzimy, że proroctwo wypełnia się przed naszymi oczami. Po całym świecie ludzie podróżują w sposób, jaki dawniej nie był znany; na całym świecie są możliwości, aby zdobyć wiedzę, które nie były znane do tej pory. Niezwykłe wypełnienie się tego proroctwa opisuje nasze czasy jako Czas Końca, w którym ten Wiek Ewangelii ma być zakończony a Wiek Tysiąclecia ma być wprowadzony – czas, w którym lud Boży zrozumie i przygotuje się na ich zmianę.

Bóg uważał za właściwe, w Piśmie Świętym, aby połączyć nazwę słynnego Izraelskiego pola bitwy z wielkim sporem pomiędzy Prawdą a Błędem, Dobrem a Złem, wraz z którym nastąpi zmiana dyspensacji. Podczas gdy wyrażenie “Bitwa Armagedonu" daje się słyszeć ze wszech stron i jest stosowane na wiele sposobów, to jednak chrześcijanie rozumieją, że w Biblii to wyrażenie jest użyte w znaczeniu duchowym. Dlatego, jeśli obecny czas jest właściwym, aby rozważyć tą Bitwę wielkiego Dnia Wszechmocnego Boga to z pewnością jest to właściwy czas żeby zbadać go z prawdziwego, religijnego punktu widzenia.

Zanim przystąpimy do przedstawienia naszego zrozumienie dotyczące symbolicznego języka księgi Objawienia, pragniemy stanowczo zaznaczyć, że nie mamy zamiaru mówić czegokolwiek przeciwko pobożnym Chrześcijanom należącym do różnych kościołów i grup religijnych, jak i nienależącym do żadnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Słowo Boże wyraża straszną krytykę niektórych z wielkich systemów religijnych naszych czasów, takich, które długo otaczaliśmy czcią i które oceniamy jako zawierające wielu z ludu Bożego. Nie mamy zamiaru mówić czegokolwiek przeciwko pobożnym jednostkom, lecz to, co musimy powiedzieć w interpretacji Pisma Świętego odnośnie tego tematu jest względem tych systemów religijnych.

CZYNNIKI PRZYGOTOWUJĄCE ZASTĘPY

Przystępując do interpretacji symboli księgi Obj. 16:13-16, widzimy, że Pismo Święte przedstawia trzy czynniki związane ze zgromadzaniem zastępów do tej wielkiej bitwy. Czytamy tam, że trzy nieczyste duchy, nauki, wyjdą z ust Smoka, z ust Bestii i z ust Fałszywego Proroka oraz że te trzy duchy będą ze sobą w zgodzie. Te trzy doktryny, symboliczne przedstawione przez żaby, mają mieć potężny wpływ na całej cywilizowanej ziemi. Mają zgromadzić królów i ich armie do wielkiej Bitwy Armagedonu.

Kościelni władcy i książęta, tak katoliccy jak i protestanccy, ze swymi orszakami duchowieństwa i wiernych wyznawców będą zgromadzeni jako mocny człon. Potentaci i szefowie przemysłu oraz wszyscy ci, którzy mogą być pod ich wpływem, będą zgromadzeni po tej samej stronie. Książęta i władcy polityczni razem ze swymi stronnikami i świtą pójdą w jednym szeregu po tej samej stronie. Władcy finansowi i książęta w dziedzinie gospodarki oraz wszyscy, którzy mogą znaleźć się pod ich wpływem dzięki najbardziej potężnej mocy, jaka była użyta na świecie, wystąpią po tej samej stronie, zgodnie z tym proroctwem. Jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że zbliżają się do Armagedonu.

“Nauki diabelskie" przedstawione przez żaby, doprowadzą wiele szlachetnych dusz do przyjęcia postawy całkowicie sprzecznej z ich przekonaniem. Przez pewien czas ruchy wolnościowe i postęp będą zahamowane a średniowieczne ograniczenia będą uważane za niezbędne dla przetrwania – dla utrzymania obecnego porządku rzeczy i dla ochrony przed nowym porządkiem, który zarządził Bóg. Nawet ci, którzy zdają się być ludem Bożym, nie przestają się zastanawiać, czy jest to Jego wolą, aby rzeczy, które trwają przez sześć tysięcy lat miały trwać nadal.

Podając to objaśnienie, koniecznym jest abyśmy wskazali co symbolizują: Smok, Bestia i Fałszywy Prorok. Badacze Pisma Świętego prawie wszystkich wyznań zgadzają się z nami, że Smok przedstawiony w księdze Objawienia wyobraża władzę cywilną. Protestanccy tłumacze zgadzają się z nami, iż “Bestia podobna rysiowi" (Obj. 13:2), wyobraża Papiestwo. Obawiamy się jednak, że niewielu będzie gotowych poprzeć nasz pogląd, że, to właśnie Protestantyzm jest tym “Fałszywym Prorokiem”, w innym miejscu nazwanym również “Obrazem Bestii” (Obj. 13:15).

“NIECZYSTE DUCHY PODOBNE ŻABOM”

Bynajmniej nie nalegamy, aby ktoś przyjął nasz pogląd, nie będziemy też źle myśleć o tych, którzy go zupełnie odrzucą. Nie będziemy ich obmawiać ani skądinąd ich krzywdzić lub grozić im wiecznymi mękami w piekle. Mają takie samo prawo do własnych poglądów jak my i takie samo prawo do przedstawiania ich innym. Będziemy bardzo zadowoleni zastanowić się nad wszystkim, co nasi przeciwnicy mogą przedstawić jako ich interpretacje Pisma Świętego.

Symbolika Pisma Świętego, właściwie zrozumiana, zawsze jest przekonywująca. Podczas gdy Duch Święty używa żaby w sposób symboliczny, aby przedstawić pewne doktryny czy nauki, to możemy być pewni, że prawdziwe zastosowanie będzie pasowało doskonale. Żaba jest małym stworzeniem, lecz wielce się nadyma, tak, że o mały włos nie pęknie w swych wysiłkach bycia kimś. Ma ona mądre spojrzenie, chociaż nie wie zbyt wiele; a ilekroć wydając głos rechocze. Te trzy wybitne cechy żaby to: nadętość, mina sugerująca nieprzeciętną mądrość oraz ciągłe skrzeczenie.

Stosując te symbole, dowiadujemy się, że zły duch, wpływ i nauka będą pochodzić z zjednoczonych kościołów Protestanckich, z kościoła Rzymskokatolickiego i z władz cywilnych, za wspólnym porozumieniem. Duch wszystkich będzie wyniosły, dumnie przybiorą wygląd sugerujący nieprzeciętną mądrość oraz wiedzę, wszyscy będą zgodnie skrzeczeli. Wszyscy będą zapowiadać straszne skutki, które nastąpią tak w teraźniejszym jak i w przyszłym życiu, jeśli ich rządy nie będą przestrzegane. Bez względu na sprzeczność wierzeń, różnice będą ignorowane poprzez ogólne przekonanie, że to, co stare nie może być analizowane ani odrzucone, lecz, że wszystkie rzeczy muszą pozostać niezmiennymi.

Boskiemu Prawu Kleru i Boskiemu Prawu Królów, jako odrębnych od kleru, nie będzie dozwolone być w konflikcie. Wszelkie jednostki lub nauki, sprzeciwiające się tym chełpliwym, nie biblijnym twierdzeniom, będą napiętnowane, jako nikczemne, przez usta tych duchów podobnych żabom, “skrzeczącym" z ambon i mównic oraz przez prasę. Szlachetniejsze uczucia i sposób myślenia niektórych, zostaną przytłumione filozofią, która przemawiała przez Kajfasza, najwyższego kapłana, szanującego naszego Pana Jezusa. Tak jak Kajfasz oświadczył, że stosownym jest by popełnić zbrodnię gwałcąc sprawiedliwość – tak ludzką, jak i boską – w celu pozbycia się Jezusa i jego nauk, tak też te żabie duchy zaaprobują każde pogwałcenie zasad jeśli będzie to niezbędnym dla ich własnej ochrony.

Skrzeczenie tych duchów pokazanych w żabach zgromadzi książąt i potentatów finansowych, politycznych, religijnych i przemysłowych, w celu utworzenia jednej wielkiej armii. Ludzie pod innymi względami dobrzy i rozumni, będą natchnieni duchem bojaźni przez skrzeczenie symbolicznych żab, a tym samym zostaną przyprowadzeni do gniewu, furii i rozpaczy. Poddawszy się ślepo wpływowi tych złych duchów, będą gotowi poświęcić swoje życie, gotowi złożyć go na ofiarnym ołtarzu dla sprawy, którą błędnie uważają za słuszną i sprawiedliwą.

Według tego, jak rozumiemy Pismo święte, te połączone siły Armagedonu zatriumfują na krótką chwilę. Wolność słowa, prasy i innych swobód, do których dzisiaj doszły masy i z których powszechnie korzystają, zostaną gwałtownie wstrzymane pod pretekstem konieczności, chwały Bożej, rozporządzeń Kościoła itp. Wszystko to będzie wydawać się spokojnym aż do wielkiego społecznego wybuchu opisanego w Piśmie świętym i przedstawionego w Piśmie Świętym, jako “trzęsienie ziemi" (Obj. 16:18-19).

W języku symbolicznym trzęsienie ziemi oznacza społeczną rewolucję. Objawiciel oświadcza, że będzie to trzęsienie, “jakiego nigdy nie było, jako są ludzie na ziemi”. Nasz Pan Jezus Chrystus oraz Prorok Daniel opisali to, jako “czas uciśnienia, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być" - Mat. 24:21; Dan. 12:1; Obj. 16:18-19.

PRZECIWSTAWNE SIŁY W ARMAGEDONIE

Nauki fałszywe, podobne żabom, zgromadzą w jednym wielkim zastępie wielkich, bogatych, mądrych, uczonych i władców ziemi. Gdy te siły zostaną już połączone, wtedy Bóg wystąpi i poprowadzi te zastępy do Armagedonu - na “Górę Zniszczenia". Każda rzecz, której pragnęli uniknąć poprzez zjednoczenie, będzie tą rzeczą, którą w efekcie przyśpieszą (wypowiedziane to zostało w roku 1915). Inne ustępy Pisma Świętego wykazują nam, że Jehowa będzie reprezentowany przez Mesjasza, Który stanie po stronie mas ludu. A zatem czytamy: “Tego czasu powstanie Michał (podobny Bogu - Mesjasz), książę wielki i obejmie władzę". Weźmie On w posiadanie Swoje Królestwo w sposób nieoczekiwany przez tych, którzy błędnie utrzymują, że to oni stanowili Jego Królestwo i byli upoważnieni do królowania w Jego imieniu.

Pismo Święte mówi, że “komu służycie, tego jesteście". Niektórzy twierdzą, że służą Bogu i sprawiedliwości, a w rzeczywistości są sługami Szatana i błędu. Niektórzy mogą czynić to nieświadomie, jak robił to Saul z Tarsu, “mniemał, iż Bogu przysługę czyni”, prześladując Kościół. To samo może dziać się i odwrotnie. Jak żaden ziemski król nie jest odpowiedzialności za postawę moralną każdego żołnierza, który walczy w jego bitwach, tak podobnie i Bóg nie może być odpowiedzialnym za postępowanie tych, którzy walczą po Jego stronie w jakiej by to nie było sprawie.

Ta sama zasada będzie się stosować w zbliżającej się bitwie Armagedonu. W tej bitwie strona, po której będzie stał Pan, będzie tą, po której będą stać ludzie. Ten bardzo nieokreślony zastęp, ludzkość, będzie nękany na początku bitwy. Anarchiści, Socjaliści i zapaleni radykałowie mający zapatrywania tak rozumne, jak i bezrozumne staną na czele tej bitwy. Większość tak z osób biednych, jak i z klasy średniej, woli pokój, za wszelką cenę. Masy te nie sympatyzują z bezrządem - anarchistami, ponieważ wiedzą, że najgorszy rząd, jest lepszy niż żaden.

Stosunkowo mała liczba, poświęcony lud Boży, w sercu będzie pożądała przyjścia Królestwa Chrystusowego. Ci, będą cierpliwie wyczekiwać, aż przyjdzie właściwy naznaczony czas przez Boga, będą odważnymi, wiedząc, że wynik tych spraw jest opisany w Słowie Bożym, którego pilnują “jak świecy w ciemnym miejscu świecącej, aby dzień zaświtał" - 2 Piotra 1:19.

Świadomość swych własnych słabości w porównaniu do władców i książąt finansowych, religijnych i politycznych, którzy będą wtedy sprawować władze spowoduje, że masy zaczną się burzyć. Lud starać się będzie o naprawienie złego za pomocą środków łagodnych, przez głosowania, przez oddanie różnych fabryk, narzędzi i naturalnych bogactw w ręce ludu i dla dobra ogółu. Do kryzysu dojdzie wtedy, gdy urzędnicy, trzymający prawo w swych rękach, staną się gwałcicielami tegoż prawa i przeciwnikami większości wyrażonej przez głosowanie. Obawa przed skutkami, jakie mogłyby okazać się w przyszłości z takiego stanu, przyprowadzi dobrze myślących ludzi do rozpaczy, a gdy socjalizm nie zdoła tej burzy zażegnać, wyłoni się anarchia.

DLACZEGO ARMAGEDON JEST POTRZEBNY?

Gdybyśmy nie znali nieomylnego Słowa Bożego, które nam objaśnia, jaki będzie skutek z tego wszystkiego, to okropną wydawałaby się przyszłość. Mądrość Boża zakryła i powstrzymywała aż do naszych czasów wielką umiejętność i przebiegłość, jaką okazują tak milionerzy, jak i niezadowoleni. Gdyby Bóg uchylił tej zasłony tysiąc lat temu, to świat już wtedy przyszykowałby się do Armagedonu. Lecz byłoby to za wcześnie do wypełnienia się Boskich zamiarów, ponieważ Bóg ma czas, który postanowił, a jest nim siódmy Tysiącletni Dzień panowania Chrystusa, przeznaczony dla świata. Dlatego Bóg w dobroci swojej zamknął nasze oczy aż do czasu, gdy przyszła naznaczona pora na zgromadzenie się elementów do bitwy Armagedonu, po której będzie wprowadzone Królestwo Chrystusowe – Obj. 11:17-18.

Apostoł Paweł pisząc o tym czasie, w proroczym duchu mówi, że dla wielu chrześcijan będzie to czas próby i doświadczenia, o ile przyjęli oni Prawdę w miłości (2 Tes. 2:10-11). Apostoł tłumaczy, że jeżeli ci chrześcijanie będą woleli pozostawać w swoich błędnych naukach, to Bóg ześle im skutek błędu, aby wierzyli kłamstwu, które przedkładają nad Prawdę. Dlatego ją stracą, ponieważ jej nie umiłowali. Tym sposobem przyłączą się do zastępów, które będą walczyć z Bogiem.

Smutnym jest, że chrześcijanie znajdują się w takiej nieświadomości Boskiego Planu. Twierdzą oni, że Chrystus ustanowił swój Kościół z królewską władzą, i że Kościół panuje na ziemi jako Jego przedstawiciel. Na podstawie tego złudzenia Żydzi i tak zwani ,,heretycy", byli prześladowani na śmierć, jako przeciwnicy Królestwa Chrystusowego. W międzyczasie chrześcijanie bezmyślnie modlili się: “Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi". Chrześcijanie wiedzieli, że Zbawiciel zapowiedział, iż miał przyjść znowu, lecz Pismo święte było ignorowane. Chrześcijanie, jak Pismo święte symbolicznie przedstawia, upili się - (wszystkie narody były pijane fałszywą nauką) - Obj. 17:2. Fałszywa nauka stała się przyczyną wytworzenia symbolicznych żab, które wkrótce zaczną skrzeczeć, jako przygotowanie do Armagedonu.

Przez ostatnie czterdzieści lat siły zbrojne przygotowywały się, do walki. Jak tylko strony wojujące zetknęły się, nastąpiły zaraz utarczki, strajki i zaburzenia. Skandale na dworcach europejskich i w armii Skandale trustów i sądów w Ameryce. Spiski w sprawie dynamitu. Strony wzajemnie się oskarżały - robotnicy pracodawców a pracodawcy robotników, podejrzewając się wzajemnie. Gniew, złość i nienawiść objawiają się coraz bardziej.

SREBRNA POWŁOKA WOJENNYCH OBŁOKÓW

Według nauki Pisma Świętego, po wielkiej bitwie, jaka się rozpoczęła, mają nastąpić jeszcze dwa wydarzenia, a mianowicie: powstanie Obrazu Bestii i powrót wielu bogatych Żydów do Palestyny. Protestancka Federacja ocenia małe znaczenie swej organizacji, dopóki nie zostanie ożywioną przez uznanie jej kleru, jako posiadającego apostolską ordynację i władzę nauczania. Proroctwo wskazuje, iż to uznanie przyjdzie od Bestii o dwóch rogach, która według naszego zrozumienia, wyobraża kościół anglikański. Gdy obraz ten zostanie ożywiony, wtedy tak protestantyzm jak i katolicyzm wspólnie będą działać, by stłumić i ograniczyć posiadaną przez ludzi obecną wolność.

Przy samym końcu Armagedonu przyjdzie “Ucisk Jakuba" w Ziemi Świętej. Królestwo Chrystusa okaże się w swej mocy. Odtąd Izrael w Ziemi Obiecanej zacznie stopniowo powstawać z popiołów przeszłości do wielkości przepowiedzianej przez Proroków. Wtedy Ojcowie Świeci (Ps. 45:16; Żyd. 11:1-40), będąc naznaczeni książętami po wszystkiej ziemi, staną się narzędziami niewidzialnego, lecz pełnego mocy Królestwa Chrystusowego, usuwającego przekleństwo śmierci i podnoszącego ludzkość z upadku. Wypełni się wtedy obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi: ,,W nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi".

SM-232-1915 r.

Świt 1984 str. 36-42.